Stichting 'De Katoelenkiekers'

Medio 2004 zijn wij begonnen als Steenuilenwerkgroep Hoge Hexel-Wierden. Op 25-09-2008 is onze werkgroep omgevormd tot Stichting "De Katoelenkiekers".

Stichting 'De Katoelenkiekers' beoogt de belangenbehartiging van natuur en landschap in het algemeen, en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van alle inheemse uilen in de gemeente Wierden, Twenterand, Almelo en Rijssen-Holten in het bijzonder.

Wij zijn een ANBI-stichting, wat betekent dat giften die ten goede komen aan onze stichting, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie hierover vindt u op www.anbi.nl . De leden van bestuur, en de overige vrijwilligers, ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden t.b.v de stichting.

Exploitatie Stichting de Katoelenkiekers 2021, Klik HIER.
Voor ons privacybeleid, Klik HIER.
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen, Klik HIER

De stichting probeert haar doelstellingen te bereiken door:

 • Het maken, plaatsen en onderhouden van nestkasten ten behoeve van broedgelegenheid van de steenuil, de kerkuil, de bosuil en de torenvalk zodat het voortbestaan van deze soorten wordt bevorderd. De kasten voor de steenuil worden steenmarter werend gemaakt. De kasten worden in samenwerking gemaakt met scholen, zorgboerderijen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Het geven van voorlichting aan belangstellenden, en het ontwikkelen van educatieve activiteiten die kunnen leiden tot meer kennis van, en een beter begrip voor natuur en landschap en in het bijzonder de vogelgroep uilen.
 • Onze stichting streeft het doel na de nachtelijke jagers, als steen-, bos- en kerkuil en de overdag jagende torenvalk, te laten overleven in ‘onze’ wereld. In de loop der jaren hebben we heel wat kennis en ervaring opgedaan die bijdraagt aan het nemen van juiste beslissingen. Al het veldwerk van onze werkgroep wordt uitgevoerd op het terrein van bewoners en grondeigenaren. In totaal hebben we ruim 400 locaties, met 460 nestkasten onder ons beheer. Dat al die bewoners en eigenaren van groot belang zijn zal duidelijk zijn. Alleen met hun toestemming en interesse kunnen wij als stichting dit nuttige werk doen. Aan de hand van een nieuwsbrief houden we de betrokkenen jaarlijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen van het laatste broedseizoen. Naast het veldwerk proberen we middels voorlichting en presentaties op uiteenlopende gelegenheden uitleg te geven over de activiteiten van de werkgroep.

  Op onze website www.katoelenkiekers.nl vermelden wij alle wetenswaardigheden en tevens staan hierop onze nieuwsbrieven en jaarverslagen. De nieuwsbrieven zijn in 2018 en 2019 tevens ter beschikking gesteld aan onze kasthouders. De site krijgt geregeld een update met wetenswaardigheden, informatie en foto’s en vanaf 2020 zullen onze kasthouders digitaal op de hoogte worden gehouden indien gewenst.

  Waarom doen we dit?
  Rode lijst Door de overheid is een zgn. Rode Lijst opgesteld om de aandacht te vestigen op flora- en faunasoorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. De steenuil staat als 'kwetsbaar' op de Nederlandse Rode Lijst voor broedvogels. De Rode Lijst heeft geen juridische status en biedt dus geen extra wettelijke bescherming. De lijst heeft in de praktijk wel een belangrijke signaleringsfunctie. Overheden en natuurbeheerders worden verondersteld met de soorten op de lijst rekening te houden. Voor deze soorten geldt een prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren.

Een kleine greep uit de werkzaamheden die op vrijwillige basis worden uitgevoerd:

 • Nestkasten controleren, schoonmaken, repareren en indien nodig vervangen.
 • Vaststellen aantal legsels en het aantal gelegde eieren.
 • Vaststellen van het aantal uitgekomen eieren en jongen en de leeftijd van de jongen.

 • Ringen van de jongen/aanwezige ouders voor onderzoek naar verspreiding en overleving.
 • Inventariseren van nieuwe territoria.

 • Nieuwe nestkasten ophangen op geschikte locaties.

 • Het geven van voorlichting aan belangstellenden en het ontwikkelen van educatieve activiteiten waardoor er een beter begrip voor natuur en landschap ontstaat. Verder benaderen we gericht mensen die in het buitengebied wonen om nestkasten te plaatsen. Dit vormt de sleutel voor een succesvolle uilenbescherming.
 • Rapportage over o.a. het leefgebied, nestgelegenheid, reproductie, sterfte, verspreiding en overleving.
 • Doorgeven nestkast resultaten aan landelijke organisaties zoals: SOVON en STONE.

 Vrijwilligers van onze stichting
Henk van der Aa (voorzitter) Hans van der molen (Penningmeester)
Ben Nijeboer (Ringer in onze regio) Rick Tibbe
Alfred Berkhof Gerard Spit
Hans de Groot Michel Wissink
Edward van den Belt Dini Weijers
Eef Roelofs Leonard Koedijk

Ineke Kerkhoff-Tijhaar

Henk Pluimers

Egbert Wessels

Katja van der Post

    Geen foto:

Johan Niphuis
Jan Lohuis
Henny Grooten
Bert Ebeltjes
Oscar Rego
Jans Hemmink