Privacybeleid

Privacyverklaring Stichting “De Katoelenkiekers”
Stichting “De Katoelenkiekers” zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.
Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u informatie of lid/donateur/belangstellende wordt dan kunnen de door u verstrekte gegevens indien nodig worden vastgelegd. Onze stichting gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van uw vraag of voor overige communicatieve doeleinden. Gegevens worden niet gedeeld met derden.
Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen:

  • Geboortedatum, banknummer en telefoonnummers
  • Status lidmaatschap

Zonder schriftelijk bezwaar kunnen in verslagen van activiteiten zowel uw naam als foto opgenomen worden, zowel op social media als op de website van onze stichting.
Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens

  • Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet.
  • Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van al uw persoonsgegevens, die door onze stichting zijn vastgelegd.
  • Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
  • Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist. Hiertoe kunt u contact met onze secretaris of voorzitter opnemen. Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

Bewaartermijn
Gegevens worden op verzoek na beëindiging lidmaatschap verwijderd.
Gebruik van cookies
Op de website van onze stichting wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. En ook geen andersoortige "tracking" middelen. Op de server van de website kan wel worden bijgehouden hoe vaak pagina's bezocht worden.
Verwijzingen naar andere websites
Op de website van onze stichting treft u ook links aan naar andere websites. Waaronder ook verwijzingen naar een aantal sociale media. Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een dergelijke link wordt geklikt.
Vragen
 Voor vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid kunt u schriftelijk contact met onze secretaris of voorzitter opnemen.
Wijzigingen
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast.